Home / News / Otrzymanie dotacji unijnej, a prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podmiot gospodarczy

Otrzymanie dotacji unijnej, a prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podmiot gospodarczy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy o rachunkowości, do stosowania przepisów tej ustawy zobligowane są jednostki, które otrzymują dotacje z budżetu państwa lub funduszów celowych na realizację określonych zadań od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały przydzielone.

Podmioty te są przy tym zobowiązane do stosowania regulacji zawartych w Ustawie o rachunkowości, a tym samym do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wyspecjalizowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych biura rachunkowe, bez względu na uzyskiwany przychód.

 

Zobowiązania co do osób fizycznych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie należy do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy o rachunkowości, tj. osób, które otrzymują dotacje, subwencje z budżetu na realizację  określonych zadań. W konsekwencji dopiero gdy jednostka gospodarcza, która uzyskuje przychody netto co najmniej o równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro, jest zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości - zobowiązane są te osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów za poprzedni rok obrotowy, wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych, według prawa bilansowego, nie uwzględnia się więc przychodów z pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych.

Jednakże dla wszystkich osób fizycznych prowadzących księgę przychodów i rozchodów obowiązek przejścia na księgi rachunkowe wiąże się z przepisem  art. 24a ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl powołanego przepisu, prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe pojawia się, jeżeli przychody, zgodnie z art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość progu zawartego w ustawie.

 

Czy dotacja to przychód z działalności gospodarczej?

Na podstawie  art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przez podatnika, bez uwzględnienia wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat. U podmiotów dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Do przychodów tych należy zaliczyć wszystkie przychody z tytułów wymienionych w art. 14 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, a więc m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia. Zakres przychodów uwzględniany przy ustalaniu obowiązku przez biuro rachunkowe jest znacznie szerszy od zakresu przychodów, jakie należy uwzględnić ustalając ten limit na podstawie przepisów o rachunkowości.

Warto jednak wskazać, iż w praktyce, jeżeli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki przez biuro rachunkowe wynika choćby z jednej ustawy, to podmiot gospodarczy powinien rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia następnego roku podatkowego.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Sprawdź więcej naszych treści!