Strona główna / Usługi / Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez warszawskie biuro Accountant

Na czym polega outsourcing księgowości oraz pełna obsługa księgowa?

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, które zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) oraz w zgodzie ze standardami międzynarodowymi. Jest to szczególnie istotne w kontekście działalności spółek prawa handlowego - osobowych i kapitałowych, w tym również w  organizacji oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, ale także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Pełny zakres usług prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz usług dodatkowych zawierają następujące moduły:
 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych w systemie komputerowym  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF), w tym. zgodnie ze standardami grupowymi;
 • sporządzanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień przejęcia ksiąg lub rozpoczęcia działalności gospodarczej (sporządzanie bazy danych);
 • ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK), zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów;
 • ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów (dowodów) księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach;
 • ewidencjonowanie w księgach rachunkowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 • prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • sporządzanie zestawień rozrachunków.

Deklaracje, zaliczki na podatek, zeznania roczne

 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
 • przygotowywanie i wysyłanie do stosownych organów (podatkowych, celnych) miesięcznych i rocznych deklaracji - CIT, PIT, ZUS, INTRASTAT;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), fizycznych (PIT 36, PIT 36L) i innych;
 • przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT;
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE).

Raportowanie

 • sporządzanie miesięcznie / kwartalnie rachunku zysków i strat oraz bilansu;
 • składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej: GUS - F-01, KZ, SP, DG-1,        Z-05, Narodowego Banku Polskiego oraz innych organów i instytucji finansowych;
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi klienta;
 • przygotowywanie zestawień w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (oddziały, zakłady, przedstawiciele);
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych;
 • raportowanie realizacji budżetu;
 • sporządzanie wydruków / raportów z ksiąg rachunkowych dostosowanych do wymagań Klienta;
 • analiza centrów kosztowych oraz przychodów ze sprzedaży;
 • ocena wyniku finansowego;
 • badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów.

Sprawozdania finansowe

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, informacji dodatkowych), przygotowanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub MSR/MSSF;
 • przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości, standardami prawa międzynarodowego;
 • obsługa w zakresie badania / przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
 • uczestnictwo w audytach podatkowych.

Usługi powiązane

 • obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej;
 • kontakt z organami podatkowymi;
 • aktualizacja danych firmy;
 • przygotowywanie wniosku kredytowego;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych;
 • doradztwo i konsultacje księgowe;
 • nadzór księgowy i podatkowy;
 • przeglądy ksiąg rachunkowych;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego;
 • doradztwo w zakresie opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, gospodarki magazynowej;
 • sporządzanie we współpracy z Klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont spełniającego wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • doradztwo w zakresie organizacji księgowości;
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • audyt księgowy;
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;
 • sporządzanie wniosków o dotacje z UE;
 • reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta.

Outsourcing księgowości: Warszawa–Śródmieście, Warszawa-Wawer

Chcemy proponować naszym Klientom najwyższą jakość usług indywidualnie dopasowanych do ich potrzeb. Perfekcyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych i rzetelna księgowość to nie wszystko, czego możesz od nas oczekiwać. Chcąc zwiększyć szansę na rozwój przedsiębiorstwa, warto zacząć działanie od bardzo popularnej aktualnie optymalizacji kosztów działalności czyli outsourcingu. To wygodne rozwiązanie zarówno dla jednoosobowych firm, jak i dla sporych spółek z zagranicznym kapitałem – nie musisz martwić się już sprawami rachunkowości, obsługi kadr, płac czy kwestiami podatkowymi.

Accountant - Kancelaria Rachunkowa proponuje swoim Klientom kompleksową obsługę – nasza specjalność to pełna księgowość. Warszawa to miasto, w którym mieści się nasza siedziba – chętnie współpracujemy jednak nie tylko z firmami i spółkami ze stolicy, ale również z całej Polski, a nawet z podmiotami bez siedziby na terenie naszego kraju. Zapraszamy na konsultacje do naszej kancelarii – w Śródmieściu znajdują się dwa nasze biura, a w dzielnicy Wawer prowadzimy również filię.

Zakres naszych usług

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych spółkach pozwala nam proponować pełną księgowość na najwyższym, światowym poziomie. Stale podnosimy swoje umiejętności, dzięki czemu możemy nieustannie poszerzać zakres naszych usług. Kadry, płace, a także kwestie podatkowe, czy zarządzenie nieruchomościami to tylko niektóre z obszarów naszej działalności. Współpraca ze specjalistami doświadczonymi w poszczególnych dziedzinach gwarantuje profesjonalne doradztwo, na jakie możesz liczyć, powierzając nam swoją księgowość.

Obsługa księgowa – jaka musi być?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele obowiązków ciąży na przedsiębiorcach - zarówno nowych w biznesie, jak i na tych prowadzących swoją firmę od lat. Regularna i kompetentna obsługa księgowa to oczywiście podstawa. Dlatego też, proponując Ci outsourcing, chcemy zaoszczędzić Twój cenny czas, który musiałbyś poświęcić na załatwianie formalności w urzędach. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w Twoim imieniu. Priorytetową kwestią jest dla nas poprawność danych, które gromadzimy oraz terminowość wykonania zadań – zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warszawa, Kraków czy inne miasto w Polsce – wszystkich przedsiębiorców obowiązują te same zasady i prawa, w których przestrzeganiu chcemy Ci pomóc. Dbamy o to, by formalności były dopełniane w terminie i z największą dbałością.

Zachęcamy do zapoznania się z modułami naszej działalności – zawierają one szczegółowy opis naszych usług. Doradztwo gospodarcze, rozliczenia podatkowe, kadry, płace, profesjonalna obsługa księgowa. Warszawa-Śródmieście oraz Warszawa-Wawer – zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub wizyty w naszych dwóch oddziałach.