Strona główna / Usługi / Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez warszawskie biuro Accountant

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi rachunkowe - Warszawa

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, które zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) oraz w zgodzie ze standardami międzynarodowymi. Jest to szczególnie istotne w kontekście działalności spółek prawa handlowego - osobowych i kapitałowych, w tym również w  organizacji oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, ale także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Pełny zakres usług prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz usług rachunkowych i dodatkowych warszawskiej Kancelarii Accountant zawiera następujące moduły:
 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych w systemie komputerowym  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF), w tym. zgodnie ze standardami grupowymi;
 • sporządzanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień przejęcia ksiąg lub rozpoczęcia działalności gospodarczej (sporządzanie bazy danych);
 • ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK), zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów;
 • ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów (dowodów) księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach;
 • ewidencjonowanie w księgach rachunkowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 • prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • sporządzanie zestawień rozrachunków.

Deklaracje, zaliczki na podatek, zeznania roczne

 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
 • przygotowywanie i wysyłanie do stosownych organów (podatkowych, celnych) miesięcznych i rocznych deklaracji - CIT, PIT, ZUS, INTRASTAT;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), fizycznych (PIT 36, PIT 36L) i innych;
 • przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT;
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE).

Raportowanie

 • sporządzanie miesięcznie / kwartalnie rachunku zysków i strat oraz bilansu;
 • składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej: GUS - F-01, KZ, SP, DG-1,        Z-05, Narodowego Banku Polskiego oraz innych organów i instytucji finansowych;
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi klienta;
 • przygotowywanie zestawień w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (oddziały, zakłady, przedstawiciele);
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych;
 • raportowanie realizacji budżetu;
 • sporządzanie wydruków / raportów z ksiąg rachunkowych dostosowanych do wymagań Klienta;
 • analiza centrów kosztowych oraz przychodów ze sprzedaży;
 • ocena wyniku finansowego;
 • badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów.

Sprawozdania finansowe

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, informacji dodatkowych), przygotowanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub MSR/MSSF;
 • przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości, standardami prawa międzynarodowego;
 • obsługa w zakresie badania / przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
 • uczestnictwo w audytach podatkowych.

Usługi powiązane

 • obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej;
 • kontakt z organami podatkowymi;
 • aktualizacja danych firmy;
 • przygotowywanie wniosku kredytowego;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych;
 • doradztwo i konsultacje księgowe;
 • nadzór księgowy i podatkowy;
 • przeglądy ksiąg rachunkowych;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego;
 • doradztwo w zakresie opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, gospodarki magazynowej;
 • sporządzanie we współpracy z Klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont spełniającego wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • doradztwo w zakresie organizacji księgowości;
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • audyt księgowy;
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;
 • sporządzanie wniosków o dotacje z UE;
 • reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta.

Swoje usługi rachunkowe, polegające m.in. na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, Kancelaria Accountant świadczy dla podmiotów nie tylko z terenu Warszawy, ale także dla firm z całego kraju.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów w firmie.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!