Home / News / Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki cywilnej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki cywilnej

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej księgi rachunkowe, jako wkładu do s.c. nie rodzi obowiązku zaprowadzenia w tej spółce ksiąg rachunkowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, taka spółka nie musi zatem korzystać z usług biura rachunkowego, świadczącego obsługę księgową. Obowiązek taki wystąpi dopiero po przekroczeniu limitu przychodów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Przepisy Ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy, obliguje spółki cywilne osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samym skorzystania z usług księgowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1.200.000 euro w przeliczeniu na zł.

Wyrażoną w tym przepisie wielkość euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Oznacza to, że w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki cywilnej osób fizycznych, s.c. będzie mogła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wystąpi od początku roku obrotowego następującego po roku, w którym przekroczony zostanie limit przychodów.

 

Szukasz ciekawych informacji na temat księgowości i rachunkowości? Przeczytaj inne nasze artykuły: