Strona główna / Usługi / Zarządzanie Nieruchomościami

Doradztwo w zakresie zarzadzania nieruchomościami

Zarządzanie Nieruchomościami

Kancelaria Rachunkowa – Accountant świadczy i specjalizuje się w usługach w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, przede wszystkim Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wykonują licencjonowani Zarządcy nieruchomości oraz Departament Obsługi - Finansowo Księgowej.

Do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach naszych usługi wchodzą:

 

W zakresie zarządzania nieruchomością:

 • reprezentowanie Członków Spółdzielni / Właścicieli Wspólnoty przed sądami, organami egzekucyjnymi, administracji rządowej i samorządowej, w ramach otrzymanego pełnomocnictwa;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Członków / Właścicieli z najemcami (właścicielami) lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innymi podmiotami związanymi umową najmu w zakresie ustalonym w umowie;
 • zawieranie i nadzór w imieniu Spółdzielni / Wspólnoty nad realizowaniem umów o dostawę mediów dla nieruchomości oraz kontrola prawidłowego wykonywania warunków umowy;
 • wybór wykonawców i usługodawców, przygotowywanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi;
 • opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Spółdzielni / Wspólnoty takich jak: statut, uchwały, regulamin obiegu dokumentów, regulamin parkingu i innych regulaminów;
 • organizowanie konkursów ofert usługodawców nieruchomości;
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Spółdzielni / Wspólnot Mieszkaniowych i składanie Zarządowi / Członkom Spółdzielni / Wspólnoty rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej nieruchomości;
 • analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo - finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości oraz stanem technicznym nieruchomości;
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad nieruchomością;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • zawieranie umów o dostawy usług, związanych z realizacją zadań po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zarząd Spółdzielni / Właścicieli Wspólnoty, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;
 • przygotowywanie Planów Gospodarczych (planów zarządzania nieruchomością) z uwzględnieniem analizy kosztów eksploatacyjnych.

 
 

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości:

 

I. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

 • sporządzanie protokołu zdawczo - odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości;
 • prowadzenie i aktualizowanie wykazu lokali i ich użytkowników, ewidencjonowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów, wyszukiwanie usługodawców;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości;
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych.

 

II. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie i aktualizacja Księgi Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego;
 • zapewnienie kontroli technicznych i okresowych, obligatoryjnych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, a także oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych);
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości oraz warunków bezpieczeństwa poprzez wyszukiwanie podwykonawców do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości;
 • bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących remontów, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych;
 • prowadzenie ewidencji napraw i awarii oraz zgłoszeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowych / Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w której odnotowane będą wszystkie zgłoszenia przekazywane do Administratora przez mieszkańców, oraz działania podejmowane przez Administratora w celu realizacji zgłoszeń;
 • podejmowanie działań w celu minimalizacji kosztów funkcjonowania nieruchomości poprzez wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmniejszających zużycie mediów, prowadzenie oszczędnej polityki w zakresie mocy zamówionej dla mediów oraz śledzenie rynkowych cen usług, które świadczone są dla nieruchomości oraz dążenie do utrzymania na racjonalnym poziomie wynagrodzeń dla usługodawców.

 

III. Obsługa finansowa - księgowa nieruchomości:

 • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Członków / Właścicieli;
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów i innych ewidencji, rozliczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych lub prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dla Spółdzielni Mieszkaniowych;
 • sporządzanie i wdrażanie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont ( rozbudowywanie zakładowego planu kont wg bieżących potrzeb nieruchomości) – dot. Spółdzielni Mieszkaniowych;
 • opracowywanie regulaminów rozliczania mediów (analiza kosztów mediów i usług);
 • rozliczanie mediów na podstawie regulaminów obowiązujących w nieruchomościach;
 • pobieranie, rozliczanie płatności na rzecz nieruchomości;
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców;
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych;
 • składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej - GUS oraz innych organów i instytucji finansowych;
 • okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz osiągniętych przychodach;
 • informowanie Zarządu / Właścicieli o wystąpieniu zaległości w płatnościach na rzecz Spółdzielni / Wspólnoty Mieszkaniowej i podejmowanie działań zmierzających do windykacji zaległych należności;
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami.

 

IV. Obsługa kadrowo - pałacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno - prawnych (umowę zlecenie, o dzieło), oraz przygotowywanie odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych;
 • sporządzanie list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń;
 • zarządzanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • wysyłanie deklaracji do ZUS (Program Płatnik), US;
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zeznań rocznych (PIT-11, PIT-40, PIT-37), oraz przesyłanie do urzędów i podatników.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, jak funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów w biurze rachunkowym.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!