Strona główna / Usługi / Ryczałt, Karta Podatkowa

Obsługa rozliczeń ryczałtowych - rachunkowość i księgowość Warszawa

Ryczałt, Karta Podatkowa

Kancelaria Rachunkowa – Accountant oferuje kompleksową obsługę firm rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Pełny zakres usług prowadzenia ewidencji przychodów dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz usług dodatkowych zawierają następujące moduły:

 

Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • przygotowywanie dokumentów do zaewidencjonowania (sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym);
 • wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Kancelarię na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych;
 • wystawianie faktur sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażanie zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • zamknięcie i rozliczenie ewidencji przychodów na koniec każdego roku podatkowego;
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Deklaracje, zaliczki na podatek oraz zeznania podatkowe

 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
 • przygotowywanie i składanie w imieniu podatnika do stosownych organów podatkowych  miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji -  PIT, ZUS i innych;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 28 i innych ) na podstawie zapisów w ewidencji przychodów;
 • przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT;
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE).

 

Raportowanie

 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych zestawień przychodów na podstawie zapisów w ewidencji przychodów;
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi klienta;
 • analiza przychodów ze sprzedaży;
 • ocena wyniku finansowego;
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów;
 • sporządzanie raportów miesięcznych, rocznych zgodnie z wymogami Klienta.

 

Usługi powiązane

 • obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej, podatkowej;
 • kontakt z organami podatkowymi;
 • aktualizacja danych firmy;
 • przygotowywanie wniosku kredytowego;
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
 • doradztwo i konsultacje podatkowe;
 • nadzór podatkowy;
 • przeglądy ewidencji przychodów;
 • doradztwo w zakresie opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego;
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;
 • sporządzanie wniosków o dotacje z UE;
 • reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta;
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej;
 • archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji.

 

Pełny zakres usług świadczonych dla podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej oraz usług dodatkowych zawierają następujące czynności:

 

 • wystawianie w imieniu podatników na żądanie klienta rachunków i faktur, stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi;
 • przechowywanie w kolejności numerów kopii rachunków, faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę;
 • prowadzenie oraz przechowywanie ewidencji zatrudnienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.);
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie listy płac;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i przesyłanie do ZUS;
 • informowanie klienta o terminach wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dla pracowników – PIT 11;
 • złożenie do Urzędu Skarbowego w imieniu podatnika w terminie do dnia 31 stycznia roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135), zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestrów sprzedaży oraz zakup);
 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych, kwartalnych deklaracji VAT;
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, w jakiej formie biuro rachunkowe powinno przekazać księgi.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!