Strona główna / Usługi / Księga Przychodów i Rozchodów

Usługi księgowe - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) proponujemy pełny zakres usług prowadzenia KPIR oraz usług dodatkowych.

 

Pełny zakres usług zawierają następujące moduły:

 

Prowadzenie ksiegi przychód i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem MF;
 • przygotowywanie dokumentów do zaewidencjonowania (klasyfikacja, sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym);
 • wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Kancelarię na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych i walutowych oraz sporządzanie na tej podstawie dowodów wewnętrznych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • zamykanie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na koniec każdego roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez Klienta spisu z natury (doradztwo związane ze sporządzaniem spisów z natury);
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji.

 

Deklaracje, zaliczki na podatek oraz zeznania podatkowe

 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
 • przygotowywanie i wysyłanie do stosownych organów (podatkowych, celnych) miesięcznych, rocznych deklaracji - CIT, PIT, ZUS, INTRASTAT;
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 36, PIT 36L i innych) na podstawie zapisów w KPiR;
 • przygotowywanie dokumentacji do zwrotu podatku VAT;
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych informacji podsumowującej (VAT-UE).

 

Raportowanie

 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych zestawień przychodów i kosztów podatkowych na podstawie zapisów w KPiR;
 • sporządzanie i składnie raportów, sprawozdań do organów statystycznych administracji państwowej: GUS, NBP oraz innych organów i instytucji finansowych;
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi Klienta;
 • przygotowywanie zestawień w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów;
 • budżetowanie przychodów i kosztów, raportowanie realizacji budżetu;
 • sporządzanie miesięcznych, rocznych raportów zgodnie z wymogami klienta;
 • analiza kosztów i przychodów ze sprzedaży;
 • ocena wyniku finansowego;
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów.

 

Usługi powiązane

 • obsługa postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej;
 • kontakt z organami podatkowymi;
 • aktualizacja danych firmy;
 • przygotowywanie wniosku kredytowego;
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
 • doradztwo i konsultacje podatkowe;
 • nadzór podatkowy;
 • przeglądy podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • doradztwo w zakresie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, (sporządzania spisów z natury);
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;
 • sporządzanie wniosków o dotacje z UE;
 • reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Klienta;
 • przygotowanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej;
 • archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, czym kierować się w trakcie wyboru lub zmiany biura rachunkowego.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!